Hva sier partiene om kjønnsnøytral ekteskapslov?

Illustrasjon

OVERSIKT og VURDERINGER Les hva de forskjellige partiene sier i sine programmer om kjønnsnøytral ekteskapslov. I tillegg kan du lese kommentarer og anbfalinger om hvordan hvert parti bør stilles til ansvar for sine synspunkter.

MorFarBarn.no har fått tillatelse til å legge ut dette informative notatet fra Nordisk nettverk for ekteskapet


Partiprogrammene 2005 - 2009 


Regjeringen Stoltenberg v/ Barne- og likestillingsdepartementet har foreslått en ny ekteskapslov som også medfører endringer i barneloven, adopsjonsloven og bioteknologiloven. Dette er de sentrale endringene:

• En felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede
• Partnerskapsloven opphører og dagens registrerte partnerskap blir ekteskap
• Lesbiske får anledning til assistert befruktning - for mannlige homofile skal surrogatmødre vurderes
• Den ikke-biologiske moren til barn født i lesbisk ekteskap blir "medmor"
• Lesbiske og homofile par får samme adgang til å bli vurdert som adoptivforeldre.

Nordisk nettverk for ekteskapet reagerer på en rekke forhold ved regjeringens lovforslag:

♦ Den menneskelige biologi opphører som norm for samfunnets sentrale lovgivning
♦ Innholdet i begreper som kjønn, identitet, forplantning og ekteskap endres
♦ Barns rettigheter overkjøres, jfr internasjonale konvensjoner (biologisk opphav gjøres kjent når barnet er 18 år gammelt) 

Barnekonvensjonens artikkel 7.1 og artikkel 18:
- Artikkel 7.1: Rett til å kjenne og få omsorg av foreldrene
- Artikkel 18: Begge foreldre har ansvar for oppdragelse og utvikling

Assistert befruktning til lesbiske, og åpning for surrogatmødre til homofile menn, innebærer systematisk brudd på Barnekonvensjonen – som legger biologisk foreldreskap til grunn. Den europeiske konvensjonen av 1967 om adopsjon forutsetter at ekteskapet består av to kjønn. Regjeringen skriver derfor i pkt. 5.2.3.7:

"Departementet har i tråd med utredningen kommet til at innføring av felles ekteskapslov for heterofile og homofile par gjør det nødvendig å si opp Europarådskonvensjonen av 1967."

Regjeringen fremmer altså synspunktene til homofile aktivistorganisasjoner, selv med åpenbar konflikt med internasjonale avtaler inngått for å ivareta barns rettigheter. Fra Barneombudet er det dessverre helt taust.

De følgende sidene er en gjennomgang av de politiske partienes formuleringer i sine valgprogrammer for inneværende stortingsperiode 2005 - 2009. Som det fremgår har ingen av partiene foran siste stortingsvalg varslet en så omfattende reform av ekteskapet, familie- og kjønnsforståelsen, som det fremlagte forslaget.

NORDISK NETTVERK FOR EKTESKAPET ANBEFALER ALLE SOM AVVISER REGJERINGENS LOVFORSLAG OM Å ENGASJERE SEG I SAKEN! DETTE KAN DU GJØRE PÅ FØLGENDE MÅTE:

♦ Skriv leserbrev i lokalavisen!
♦ Kontakt politikere i din hjemkommune eller fylke og si hva du mener om lovforslaget.
♦ Arranger gjerne lokale debattmøter. Ta kontakt hvis du har behov for bistand!

NETTVERK FOR EKTESKAPET & NORDISK NETTVERK FOR EKTESKAPET
Nettsted: www.BevarEkteskapet.no

Kontoradresse: Gamle Drammensvei 227 · Asker Sentrum
Postadresse: Postboks 23 · 1371 Asker · Norge
Konto i DNBNOR: 1602.47.51140 / driften av nettverket er gavebasert
Tlf: + 47 - 66 900450 / + 47 - 95 771199 / Faks: + 47 - 66 795736


Høyre


Respekt for familiens valg - side 69

Høyre vil forsvare foreldreretten...

Høyre mener at familiene skal ha frihet til å velge mellom samlivsformer og grader av forpliktelse. Ekteskapet er den mest forpliktende og stabile av samlivsformene. Ekteskap og partnerskap bygger på de samme verdier, nemlig to menneskers vilje til gjensidig forpliktelse, og bør derfor beholde en juridisk særstilling. Livssynsorganisasjoner med vielsesrett skal kunne forestå partnerskapsinngåelse.

Å adoptere dreier seg ikke om voksnes rett til barn, men om barns rett til gode omsorgspersoner. Når samfunnet velger foreldre for et barn, er det avgjørende at barnets beste og foreldrenes omsorgsevne står i sentrum. Høyre mener derfor at ingen i utgangspunktet skal være ekskludert fra å bli vurdert som adoptivforeldre. Høyre vil gjøre ordningen med stebarnsadopsjon for homofile i registrert partnerskap enklere.

 

NORDISK NETTVERK FOR EKTESKAPET KOMMENTERER HØYRE:

Høyre har ikke programfestet en reform som er så vidtgående som det regjeringen har lagt frem forslag til. Hvordan kan de da i mediene si at Stortingsgruppen vil gå for dette?

Forøvrig bør også Høyre konfronteres på konflikt med konvensjoner for barns rettigheter.


Venstre


Likestilling av partnerskap og ekteskap

Programmet side 57:

Vi ønsker et samfunn som likebehandler homofile og heterofile. Venstre ønsker å likestille ekteskapet og partnerskapet. Venstre går derfor inn for at en felles juridisk ekteskapsinngåelse erstatter både dagens vigsel og gjeldende partnerskapslov. Den nye ordningen vil ikke sette noe krav til noen form for seremoni, men la det være opp til det enkelte tros- og livssynssamfunn å avholde egne ekteskapsseremonier. Ved å innføre en felles ekteskapslovgivning vil også lesbiske og homofile få de samme adopsjonsretter som andre. Ingen har rett til å adoptere, men homofile skal på lik linje med andre kunne vurderes som adoptivforeldre. Det er barnas beste som alltid skal ligge til grunn ved vurdering av adoptivforeldrenes evne til å gi barna en god oppvekst, ikke sivilstatus eller seksuell legning.

Side 68:

Vi kan i dag påvirke befruktning, fødsel og død på måter som ikke var mulige for få år siden. Venstre mener det alltid må ligge etiske betraktninger til grunn når ny medisinsk teknologi tas i bruk. Det må legges til rette for full åpenhet og en løpende samfunnsdebatt om hvor grensene skal gå. All helsetjeneste må bygge på respekt for menneskeverdet og individets ukrenkelighet.

Venstre vil - side 61:

Innføre en felles kjønnsnøytral ekteskapsinngåelse
At homofile på like linje med andre skal kunne vurderes som adoptivforeldre

 

NORDISK NETTVERK FOR EKTESKAPET KOMMENTERER VENSTRE:

Venstre har programfestet deler av lovforslaget - men ikke assistert befruktning til lesbiske og den åpning for surrogatmødre som er gitt i forslaget.

Venstre bør få motstand på at de har vedtatt kjønnsnøytrale ekteskap – selv om dette altså var kjent før forrige valg

Venstre bør få motstand for at de i mai 2007 varslet at de også ville støtte assistert befruktning, selv om dette altså krever at biologisk foreldre usynliggjøres. Poenget med konflikt med konvensjoner for barns rettigheter bør presiseres

Venstre sier altså ja til en et lovforslag som går lenger og er mer omfattende enn det Venstre har programfestet.


Kristelig Folkeparti


Om Familiepolitikk:

Familien er samfunnets grunnleggende enhet. Det er den viktigste arenaen for tilhørighet, nærhet og felleskap, og den beste rammen rundt barns oppvekst. I familien lærer barnet grunnleggende ferdigheter og holdninger til samhandling mellom mennesker. Familien som sosial enhet finnes i en eller annen form i alle samfunn. Familie- og samlivsmønsteret er under stadig endring.
  
Relasjonen mellom barnet og familien er den grunnleggende rammen for ethvert barn som fødes til verden. Å sette et barn til verden er et livslangt ansvar. Alle barn har rett til å kjenne sitt biologiske opphav.

Undersøkelser viser at ekteskapet er den beste og mest stabile rammen rundt barns oppvekst, og KrF vil fortsatt sikre ekteskapets særstilling.

Ved adopsjon må samfunnet forsøke å skape mest mulig optimale oppvekstvilkår for barnet. Barn som adopteres har rett til en mor og en far.

KrF vil:
- at adopterte skal ha rett til en mor og en far
- sikre alle barn rett til å kjenne sitt biologiske opphav

 

NORDISK NETTVERK FOR EKTESKAPET KOMMENTERER KRISTELIG FOLKEPARTI:

Ved kontakt med KRF bør det gis støtte til at partiet står fast ved en forståelse av ekteskapet som en universell ordning for relasjonen mann/kvinne, selv om dette ikke er bokstavelig formulert.

Barns rett til å kjenne biologisk opphav er programfestet


 

SV


Side 41 – unde lesbiske og homofiles rettigheter:

11.2 Lesbiske og homofiles rettigheter
SV vil bekjempe forskjellsbehandling etter seksuell orientering. Det er på tide å innføre full likestilling mellom heterofile og homofile når det gjelder ekteskap. SV vil ha en kjønnsnøytral ekteskapslovgivning gjeldende for alle, og med det erstatte partnerskapsloven med full likestilling. Adopsjonsvurdering skal skje på grunnlag av egnethet og ikke på grunnlag av adoptivforeldrenes seksuelle orientering. SV vil foreslå at homofile skal ha rett til å bli vurdert som adoptivforeldre på lik linje med heterofile.

SV vil arbeide for å fjerne arbeidsmiljølovens diskriminering av lesbiske og homofile. I tillegg vil SV foreslå at lesbiske, homofile, bifile og transkjønnede beskyttes både av nasjonal og internasjonal menneskerettighetslovgivning.

Side 47 mot menneskehandel:

13.3 Kamp mot menneskehandel
Handel med mennesker, særlig kvinner og barn til porno og prostitusjonsindustrien, er en av verdens mest innbringende industrier. Menneskehandelen må bekjempes både med tiltak for å fjerne fattigdom og for å styrke kvinners stilling, og med tettere politisamarbeid med andre land for å rulle opp de kriminelle nettverkene som organiserer denne virksomheten. Rettsvernet og innsatsen for å hjelpe dem som er ofre for menneskehandelen, må også styrkes. Så lenge det finnes et marked av menn som kjøper seg tilgang til andres kropper blir slik menneskehandel opprettholdt. Slike markeder trives i krig og konfliktsituasjoner,
også innen internasjonale fredsbevarende styrker. Det må etableres nulltoleranse mot deltaking i slik virksomhet for alt personell i norsk og internasjonal tjeneste.

 

NORDISK NETTVERK FOR EKTESKAPET KOMMENTERER SV:

SV har programfestet kjønnsnøytrale ekteskap, og gikk til valg på det i 2005. Heller ikke SV har imidlertid presentert en så omfattende samling av lovendringer som regjeringen nå legger opp til.

Programformuleringer om menneskehandel er tatt inn fordi det viser paradokset. Assistert befruktning av homofile åpner for en helt ny forståelse av forplantningen, hvor det homofile paret ordner seg barn ved sæddonor og evt. senere surrogatmor. Surrogatmor innebærer som kjent at en kvinne som føder et barn, etter fødselen utleverer barnet til en annen. Regjeringen skriver følgende på side 64 i høringsnotatet til ny lov:

Eggdonasjon og bruk av surrogatmor er ikke tillatt etter bioteknologiloven i dag, noe som medfører at to menn ikke kan bli vurdert for assistert befruktning. Departementet vurderer ikke å endre bioteknologilovens regler for hvilke metoder for assistert befruktning som skal være tillatt i forbindelse med arbeidet med felles ekteskapslov. Dette er spørsmål som Helse- og omsorgsdepartementet eventuelt vil komme tilbake til i en senere revidering av bioteknologiloven.

De perspektiver som utvidelsene av ordninger med assistert befruktning åpner for, innebærer at Nordisk nettverk for ekteskapet mener det er relevant å konfrontere SV på partiets forøvrig gode synspunkter på menneskehandel.

SV må naturligvis som de andre partiene konfronteres med at konvensjoner om barns rettigheter, jf. Barnekonvensjonen og europarådskonvensjonen om adopsjon - skal settes til side.

  

Fremskrittspartiet

Side 62

Familieformer
Fremskrittspartiet vil fremheve ekteskapet som den mest stabile og trygge rammen for et familieforhold. Fremskrittspartiet mener imidlertid at alle mennesker har en klar rett til å innrette seg på den måten de selv finner best, og at dette i seg selv har en egenverdi. Fremskrittspartiet vil derfor ikke lovregulere forholdet mellom samboere ytterligere.

Familiens muligheter til en stabil omsorgs- og oppdragerfunksjon er vesentlig svekket som et resultat av økte levekostnader og et økt press fra samfunnet om yrkesaktivitet for begge foreldre, samtidig som flere skaffer seg høyere utdanning og søker lønnet arbeid. Fremskrittspartiet anser det som svært vesentlig at endringer i familiens rolle i samfunnet ikke går ut over familiens tradisjonelle rolle som oppdrager og formidler av samfunnstradisjoner og verdier.

Fremskrittspartiet mener det er foreldrenes rett og plikt å oppdra sine barn.

Fremskrittspartiet mener at det ikke er en menneskerett å få barn. Men når det av ulike årsaker ikke er mulig å bli befruktet, bør det gis en reell mulighet til å velge mellom assistert befruktning og adopsjon.

Fremskrittspartiet er av den oppfatning at et barn har den beste oppveksten ved å ha foreldre av ulikt kjønn, og ønsker derfor ikke at homofile får adoptere.

FREMSKRITTSPARTIET VIL:

1. Ikke la homofile få adgang til å adoptere barn.

NORDISK NETTVERK FOR EKTESKAPET KOMMENTERER FREMSKRITTSPARTIET:

Ved kontakt med FrP bør det gis støtte til at partiet står fast ved en forståelse av ekteskapet som en universell ordning for relasjonen mann - kvinne, selv om dette ikke er bokstavelig formulert. Familieverdiene som FrP beskriver er ikke tilhørende et bestemt politisk regime, men universelle og har tilsutning i mange kulturer og politiske regimer.

Senterpartiet  


Om verdigrunnlag

Senterpartiet vil at Norge skal bygge framtida på den kristne og humanistiske kulturarven. Partiets menneskesyn har sitt utspring i det kristne verdigrunnlaget og humanistiske verdier i pakt med dette. Hvert menneske er unikt og uerstattelig, og respekten for menneskeverdet er overordnet alle andre verdier. Senterpartiet ser hjem og familie som en grunnleggende sosial enhet og vil sikre ekteskapets stilling i samfunnet.

Ung og annerledes:

Senterpartiet vil kjempe mot hverdagsrasismen, mot diskriminering, for homofiles rettigheter og for retten til å være seg selv.

Likeverd og antidiskriminering:

Senterpartiet vil støtte holdningsskapende arbeid som øker aksepten for homofile. Skolen er en viktig arena for informasjon og holdningsskapende arbeid.

 

NORDISK NETTVERK FOR EKTESKAPET KOMMENTERER SENTERPARTIET:

Etter stortingsvalget i 2005 valget kom Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet sammen på Soria Moria og laget regjeringserklæringen. Av denne fremgår det at stortingsrepresentantene til Senterpartiet stilles fritt i spørsmålet om ekteskap for to av samme kjønn. Senterpartiet bør utfordres til å benytte dette unntaket. Mange velgere som ikke ønsket er sterkt markedsorientert politikk, men likevel ønsket en klar verdiforankring, fant Senterpartiet som sitt valg i 2005.

Senterpartiet gikk ikke til valg på et lovforslag slik det foreligger.

Argumenter nevnt i avsnittene om de andre partiene er også relevante i møte med Senterpartiet.Arbeiderpartiet

Side 7:
For Arbeiderpartiet er mangfold en egen verdi og en viktig drivkraft i samfunnet. Likevel er alle mennesker like mye verdt. Derfor har alle krav på å få de samme muligheter til å utvikle seg, utnytte sine evner og leve sine liv. Dette gjelder uavhengig av kjønn, sosial bakgrunn, religion, seksuell orientering og etnisk tilhørighet. Å gi alle like muligheter er en nødvendig forutsetning for at alle skal ha frihet.

... Andre møter diskriminering i arbeidslivet på grunn av kjønn, alder eller etnisk tilhørighet. Arbeiderpartiet vil aktivt bekjempe enhver form for diskriminering.

Side 24:

Arbeiderpartiet vil styrke arbeidstakervernet. Vi vil hindre at arbeidstakerne mister rettigheter, at stillingsvernet svekkes og at overtidspresset øker. Og vi vil verne om arbeidstakernes helse, trygghet og velferd. Vi vil bekjempe all diskriminering i forhold til kjønn, alder, seksuell orientering, funksjonshemming, hudfarge, religiøs eller etnisk bakgrunn.

Side 38 - 39:

Arbeiderpartiet vil ha en kjønnsnøytral ekteskapslov, og endre barneloven slik at barn født inn i et ekteskap/partnerskap mellom to lesbiske kvinner sikres retten til to juridiske foreldre allerede ved fødselen.

Arbeiderpartiet vil at omsorgsevne skal være avgjørende for hvem som skal få adoptere barn, og at samboere og ektefeller, uavhengig av seksuell orientering, skal ha rett til å bli vurdert som adoptivforeldre.

NORDISK NETTVERK FOR EKTESKAPET KOMMENTERER ARBEIDERPARTIET:

AP har programfestet kjønnsnøytral ekteskapslov, og gikk til valg på det i 2005. Assistert befruktning til homofile var imidlertid ikke programfestet. Det samlede omfang av foreslåtte lovendringer går derfor lenger enn det som var programfestet.

AP bør som de andre partiene konfronteres med at konvensjoner om barns rettigheter – jfr. FNs Barnekonvensjon og Europarådskonvensjonen om adopsjon – foreslås satt til side.

 

Rødt

Kapittel 36. Homofile, lesbiske og bifile

Kjærlighet til samme kjønn er en del av det menneskelige mangfoldet. Lesbiske, homofile og bifile utfordrer det etablerte kjønnsrollemønstret, og har gjort sitt for å danne alternative samlivs- og boformer. Registrert partnerskap har sprengt rammene for den tradisjonelle kjernefamilien. Rødt mener det er en menneskerett å kunne leve som lesbisk, homofil eller bifil uten å bli forfulgt, mobbet eller undertrykt på annen måte.

Til tross for framgang i kampen for rettigheter, finnes det fremdeles fordommer mot lesbiske, homofile og bifile. For mange homofile, lesbiske og bifile fører dette til at de velger å skjule sin seksuelle identitet, i frykt for å bli avslørt og utstøtt. Dette er et stort helseproblem. Skole og arbeidsliv vil være viktige arenaer for å spre informasjon og kunnskap slik at lesbiske, homofile og bifile kan leve trygt og åpent.

Homo-organisasjonene er den viktigste kraften i kampen mot undertrykking og fordommer. Rødt støtter dette arbeidet, men vil understreke at kampen mot undertrykkelse av homofile, lesbiske og bifile er en kamp for alle uansett legning.

Rødt arbeider for:
- opprettelse av rådgivningstjenester
- informasjon i skole og arbeidsliv
- øremerking av statlige midler til helseutvalget for homofile
- statlige og kommunale midler til organisasjonene sin virksomhet sentralt og lokalt
- at barn født av en lesbisk kvinne automatiskskal få morens registrerte partner som medmor etter samme lov som gjelder for heterofile ektefeller
- aksept av lesbiske og homofile som omsorgspersoner for barn, medregnet anledning til adopsjon
- at partnerskapsloven erstattes med en kjønnsnøytral ekteskapslov som fullt ut likestiller homofil og heterofilt ekteskap

 

NORDISK NETTVERK FOR EKTESKAPET KOMMENTERER RØDT:

Også Rødt bør konfronteres i denne saken. Det er påfallende at en reform som deregulerer den sentrale institusjonen på individområdet ikke problematiseres i en politisk organisasjon som er vant med analyse av de økonomiske maktforholdene i samfunnet.

Hvordan kan Rødt gå for et lovforslag som overkjører barns rettigheter, jfr. internasjonale konvensjoner?

Ser ikke Rødt at reformen faller sammen med en generell kommersialisering av samfunnet, drevet frem av økonomiske krefter og en økende fokus på menneskets identitet som forbrukere i et marked?


 
Side 67 om homofiles rettigheter

Soria Moria

Regjeringserklæringen til SP, SV og AP fra 2005 har følgende formuleringer:

Vi vil sikre homofiles og lesbiskes rettigheter, støtte homofile og lesbiske i å leve åpent og aktivt motarbeide diskriminering. Regjeringen vil:

- sørge for at organisasjoner som arbeider for homofiles rettigheter har økonomiske rammevilkår som setter dem i stand til å gjøre et godt arbeid, aktivt følge opp stortingsmeldingen om homofiles levekår, gå inn for endringer i ekteskapsloven som åpner for ekteskap mellom to av samme kjønn, med samme rettigheter som ekteskap mellom to av motsatt kjønn. Senterpartiets representanter i Regjering og Storting stilles fritt i dette spørsmålet.

NORDISK NETTVERK FOR EKTESKAPET KOMMENTERER SORIA MORIA:

Regjeringserklæringen ble forhandlet frem etter stortingsvalget. Det er regjeringserklæringen som ligger til grunn for regjeringens forslag til ny ekteskapslov med tilhørende lovendringer.

Dette notatet fra Nordisk nettverk for ekteskapet konsentrerer seg om partiprogrammene som var kjent før stortingsvalget. Som det fremgår av de foregående sidene har altså ingen partier gått til valg på en så omfattende reform som nå er foreslått.


Vi gjentar derfor oppfordringen fra begynnelsen av dette dokumentet:

NORDISK NETTVERK FOR EKTESKAPET ANBEFALER ALLE SOM AVVISER REGJERINGENS LOVFORSLAG OM Å ENGASJERE SEG I SAKEN! DETTE KAN DU GJØRE PÅ FØLGENDE MÅTE:

♦ Skriv leserbrev i lokalavisen!
♦ Kontakt politikere i din hjemkommune eller fylke og si hva du mener om lovforslaget
♦ Arranger gjerne lokale debattmøter. Ta kontakt hvis du har behov for bistand!


NETTVERK FOR EKTESKAPET & NORDISK NETTVERK FOR EKTESKAPET
Nettsted: www.BevarEkteskapet.no

Kontoradresse: Gamle Drammensvei 227 · Asker Sentrum
Postadresse: Postboks 23 · 1371 Asker · Norge
Konto i DNBNOR: 1602.47.51140 / driften av nettverket er gavebasert
Tlf: + 47 - 66 900450 / + 47 - 95 771199 / Faks: + 47 - 66 795736

Åpne utskriftsversjon